یک زوج جوان ایثارگر در بیرجند هزینه های مراســـم ازدواج خـــود را بـــه نیازمنـــدان بیرجنـــد اهـــدا کردنـــد.

اهدای هزینه های ازدواج به نیازمندان توسط فرزند جانباز


به گزارش نوید شاهد خراسان جنوبی،یک زوج جوان ایثارگر بیرجندی هزینه های مراســـم ازدواج خـــود را بـــه نیازمنـــدان بیرجنـــد اهـــدا کردنـــد.

مرتضـــی زراعتـــکار و همســـرش بخشـــی از ایـــن هزینـــه را بـــرای تهیـــه چهـــل بســـته معیشـــتی بـــرای نیازمنـــدان و بخـــش دیگـــری را بـــرای اعطـــای وام قـــرض الحســـنه بـــه ایـــن افـــراد ،در اختیـــار هیئـــت امنـــای مســـجد امـــام هـــادی (ع) بیرجنـــد قـــرار دادنـــد.

ایـــن زوج خیـــر، هـــدف از ایـــن اقـــدام خـــود را عمـــل بـــه فرمایشـــات رهبـــر معظـــم انقـــلاب در خصـــوص همدلـــی مومنانـــه و کمـــک بـــه اقشـــار آســـیب پذیـــر در شـــرایط کرونایـــی اعـــلام کردند.


گزارشگر : حسین امیرآبادی زاده

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده