نوید شاهد| پایگاه فرهنگ شهادت

زندگینامه
زندگینامه شهید جمشید بخشی زاده
شهید جمشید بخشی زاده به تاریخ 1/1/1342 در روستای هشتوکان ازتوابع شهرستان نهبندان به دنیا آمد و درتاریخ 21/11/1361درجبهه سوماردراثراصابت ترکش به شهادت رسید.
زندگینامه شهید محمد بذرافکن
شهید محمد بذرافکن به تاریخ 15/11/1344 درشهرستان بیرجند متولد ودرتاریخ12/6/1365درمنطقه عملیاتی حاج عمران براثر انفجارمین به درجه رفیع شهادت نائل گشت.
زندگي نامه شهید سید محمد بدیعی
شهید سید محمد بدیعی به تاریخ 2/3/1343 در روستای ازمیغان ازتوابع شهرستان طبس متولد و در تاریخ 22/11/1364 درجبهه ام رصاص حین عملیات والفجر به فیض شهادت نائل شد.
زندگينامه شهید محمد بدره
شهید محمد بدره به تاریخ 8/9/1323در روستای فهالنج از توابع شهرستان طبس متولد ودرتاریخ 27/10/1365 درمنطقه شلمچه درعملیات کربلای پنج براثرترکش به فیض شهادت نائل شد.
زندگینامه شهید احمد بخشی زاده
شهید احمد بخشی زاده به تاریخ 18/10/1342 درشهرستان بشرویه متولد و درتاریخ 2/1/1361 درجبهه شوش براثراصابت ترکش خمپاره به فیض شهادت نائل شد.
زندگینامه شهید رضا بخشی تیغاب
شهید رضا بخشی تیغاب به تاریخ 2/1/1346 در روستای تیغاب ازتوابع شهرستان قائنات متولد شد ودرتاریخ 23/9/1365 در جزیره مجنون براثر اصابت ترکش به فیض شهادت نائل شد.
زندگی نامه شهید محمدحسین بخشی
شهید محمد حسین بخشی به تاریخ 4/1/1352 در روستای رکات ازتوابع شهرستان خوسف متولد و درتاریخ 18/9/1372 در جاده ایرانشهر- زاهدان مورد حمله اشرار قرار گرفت و به فیض شهادت نائل آمد.
زندگینامه شهید محمدعلی بخشی
شهید محمدعلی بخشی به تاریخ 3/3/1342 در روستای زهان ازتوابع شهرستان قاینات بدنیا آمد و درتاریخ 26/3/1363 درمنطقه شلمچه به فیض شهادت نائل آمد.
زندگینامه شهید حسن بخشی
شهید حسن بخشی به تاریخ4/1/1345 در روستای رای ازتوابع شهرستان نهبندان متولد و درتاریخ 10/2/1365 حین عملیات والفجر8 درجبهه فاو به فیض شهادت نائل آمد.
زندگینامه شهید علی بخشی
شهیدعلی بخشی به تاریخ 2/4/1337 درروستای طارق ازتوابع شهرستان نهبندان متولد ودرتاریخ 6/12/1358 در دفاع از اموال عمومی مردم در بانک صادرات مشهد مقدس به فیض شهادت نائل آمد.
زندگینامه شهید مهدی بخشایش
شهید مهدی بخشایش به تاریخ 1/1/1344 در شهرستان بشرویه متولد و در تاریخ 4/10/1365 حین عملیات کربلای4 در منطقه ام الرصاص به فیض شهادت نایل شد.
زندگینامه شهید علی اکبر بائی
شهید علی اکبر بائی به تاریخ 9/11/1348 درروستای دهک از توابع شهرستان نهبندان متولد و در تاریخ 8/3/1367 در منطقه جنگی خرمال عراق به درجه رفیع شهادت نائل شد.
زندگینامه شهید مهدی باهوش
شهید مهدی باهوش به تاریخ 20/10/1338 در روستای خشک از توابع شهرستان قاین متولد و در تاریخ 24/1/1362 در جبهه شرهانی عراق به فیض شهادت نائل شد.
زندگینامه شهید غلامرضا باهوش
شهید غلامرضا باهوش به تاریخ 13/6/1328 در شهرستان فردوس متولد و در تاریخ 21/12/1365 به عنوان جهادگر در شلمچه به فیض شهادت نائل شد.
زندگینامه شهید محمد رضا بانویی
شهید محمد رضا بانویی به تاریخ 30/12/1354 در روستای گراغو از توابع شهرستان زاهدان متولد و در تاریخ هشتم آذرماه سال 1373 در چابهار حین درگیری با اشرار مسلح به فیض شهادت نائل شد.
آرشیو

وصیت نامه شهید سیدرضا برسر آمد

حمد و سپاس برآفریدگارجهان، خالق آدمیان، عزت بخش مستضعفان وخوارکننده مستکبران که از همه چیزآگاه و برهمه چیز بینا است ودانا برکل رازهاست وازهمه چیز بی نیاز. همه از اوهستیم وهمه بسوی او باز خواهیم گشت وتنها اوست که سزاوارشکر و شایسته سپاس است .
وصیت نامه شهید محمدحسن برادران

وصیت نامه شهید محمدحسن برادران

اگر ما بی تفاوت باشیم در روز قیامت از ما سوال خواهد شد که چرا در جامعه اسلامی فساد رواج دارد و کسی نیست که به فکر برطرف کردن آن باشد .