نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

زندگینامه شهید حسن جهانیان

زندگینامه شهید حسن جهانیان

شهید حسن جهانیان به تاریخ 18/4/1328 در شهرستان بشرویه دیده به جهان گشود و در تاریخ 6/2/1362 در منطقه فکه به فیض شهادت نائل شد.
وصیت نامه شهید حسن جهانیان

وصیت نامه شهید حسن جهانیان

شهید حسن جهانیان به تاریخ 18/4/1328 در شهرستان بشرویه دیده به جهان گشود و در تاریخ 6/2/1362 در منطقه فکه به فیض شهادت نائل شد.
زندگینامه شهید اسماعیل جان احمدی گل

زندگینامه شهید اسماعیل جان احمدی گل

شهید اسماعیل جان احمدی گل به تاریخ 7/1/1344 در روستای گل از توابع شهرستان خوسف متولد و به تاریخ 27/1/1366 در منطقه سلیمانیه عراق به فیض شهادت نائل شد.
قاب خاطرات شهید اسماعیل جان احمدی گل

قاب خاطرات شهید اسماعیل جان احمدی گل

شهید اسماعیل جان احمدی گل به تاریخ 7/1/1344 در روستای گل از توابع شهرستان خوسف متولد و به تاریخ 27/1/1366 در منطقه سلیمانیه عراق به فیض شهادت نائل شد.
وصیتنامه شهید اسماعیل جان احمدی گل

وصیتنامه شهید اسماعیل جان احمدی گل

شهید اسماعیل جان احمدی گل به تاریخ 7/1/1344 در روستای گل از توابع شهرستان خوسف متولد و به تاریخ 27/1/1366 در منطقه سلیمانیه عراق به فیض شهادت نائل شد.
زندگینامه شهید علی توانا

زندگینامه شهید علی توانا

شهید علی توانا به تاریخ 10/1/1343 در روستای اوج از توابع بخش آرین شهر شهرستان قائنات متولد و در تاریخ 7/1/1362 در منطقه بانه کردستان به فیض شهادت نائل شد.