پاسدارشهیدحسين بيضائي
شهید حسین بیضائی به تاریخ 12/3/1339 در روستای محمدآباد ازتوابع شهرستان طبس متولد وبه تاریخ 4/3/1361 در عملیات بیت المقدس به فیض شهادت نائل شد.

ولاتحسبن الذين قتلوفي سبيل الله امواتا بل احياءعندربهم يرزقون

به كساني كه درراه خداكشته شده اندمرده نگوئيد بلكه آنهازنده اندونزدخداروزي مي خورند.

بارخداياتوميداني كه من دراين راهي كه درپيش گرفته ام فقط رضاي تورامي خواهم وهدف فقط توئي. بارلها مارامُردني عطاكن كه درآن خواري وذلت نباشد.بارالهامارازندگي علي وار.مرگي علي گونه وبرخاستني علي مانندعنايت فرما.

درودبه رهبرعظيم الشأن انقلاب امام خميني

من به شماهاتوصيه ميكنم كه امام راتنهانگذاريد.چون امام بودكه مارااززيرچكمه دژخيمان نجات دادوطاغوت ايران رابه زباله دان تاريخ انداخت وشماهابايدهرچه بيشترباهم متعهدبشويدوانقلاب ايران رابه تمام جهان صادركنيدوتمام قدرتهاي شيطاني جهان رانابودكنيد.ومن تاآخرين قطره خونم بادشمنان اسلام خواهم جنگيدوازاسلام وميهنم دفاع خواهم كردوگوش به فرمان امام خواهم بود.هرآن درانتظارساعتي هستم كه گلوله اي ازلوله تفنگ دشمنم خارج شده وبرسينه سپركرده ام قرارگيرد.ازمرگ بي ثمرمي ترسم لكن آرزويم اين است كه مرگم نيزبتواندسازندگي داشته باشد.اگرشربت شهادت نصيبم شد.دوست ندارم كه كسي برمن بگريدكه من مال كسي نيستم من ازآن خدايم هستم وهروقت اراده كندبه پيش اوخواهم رفت.البته اگرلياقتش راداشته باشم.سلام گرم مرابپذيراي پدرعزيزوگرامي.بدان كه مادرراه مقدس گام گذاشته ايم.سلام برتواي مادرمهربانم اي كسي كه شبهاي تاريك سرمرابردامن مي گذاردي ونوازش كردي.سلام برتواي همسرمهربانم واي فرزندم! نكندكه براي من گريه كنيدكه دشمن شادميشود. قامتت رابلندبگيرونواي الله اكبرسرده وسخن شهيدان درراه خدارابه مردم برسانيد.سلام برشمااي خواهرانم! نكندناراحت شويد. زينب گونه پيام شهيدان رابه گوش جهانيان رسانيد.سلام برشمااي برادرانم! هوشيارباشيدوبه غيرازاسلام وقرآن به چيزديگرفكرنكنيدوگوش به فرمان امام ودنباله روامام باشيد.واگرشربت شهادت نصيبم شدمرادرامامزاده طبس دفن كنيد.والسلام

خدا ياروياورتان باد.

بيضائي

1/6/1359


منبع : اداره اسناد و انتشارات اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده