نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

خدایا مرا پاکیزه بپذیر/ شهید مهدی باکری

خدایا مرا پاکیزه بپذیر/ شهید مهدی باکری

۲۵ اسفند سالروز شهادت شهید مهدی باکری