گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (23) وضوی قطع نخاعی در حالت خوابیده

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (23) وضوی قطع نخاعی در حالت خوابیده

فردی که از گردن قطع نخاع شده و بر تخت خوابیده است، توسط شخص دیگری وضو داده می شود. آیا لازم است هنگام وضو دادن، سر شخص را کمی بلند کنند...
گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (22) مسح پای قطع نخاعی در حالت خوابیده

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (22) مسح پای قطع نخاعی در حالت خوابیده

برای فرد قطع نخاع از گردن که به پشت خوابیده و توسط شخص دیگری وضو داده می شود، مسح پا چگونه باید کشیده شود..
گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (21) مسح کردن روی كفش طبی

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (21) مسح کردن روی كفش طبی

به خاطر فلج شدن هر دو پایم، به مساعدت كفش طبی و عصای چوبی راه می روم و بیرون آوردن بوت (كفش) در موقع وضو...
گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (20) مسح از مفصل تا نوك انگشتان

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (20) مسح از مفصل تا نوك انگشتان

فردی قطع نخاع هستم كه اگر خودم بخواهم پایم را مسح کنم....
گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (19) استفاده از دست های بیمار در مسح و شستن

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (19) استفاده از دست های بیمار در مسح و شستن

آیا لازم است نایب برای وضو دادن، حتماً از دست های خودِ فرد قطع نخاع شده برای شستن اعضا كمک بگیرد؟
گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (18) نیتّ در وضوی نیابتی

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (18) نیتّ در وضوی نیابتی

افرادی كه از ناحیه گردن قطع نخاع شده اند و برای وضو گرفتن نایب می گیرند، در هنگام وضو آیا باید هر دوی آنها نیّت و قصد قربت داشته باشند یا یکی از آن دو؟
۷
آرشیو