گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (40) وضوی جبیره ای

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (40) وضوی جبیره ای

اگر روی زخم يا شكستگي بسته شده، جاهایی را که می شود شست، باید بشوید و با دست مرطوب روی آنچه به وسیله آن زخم یا شكستگی را بسته است (جبیره) دست بکشد...
گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (39) شک در وجود مانع دراعضای وضو

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (39) شک در وجود مانع دراعضای وضو

اگر قبل از وضو، در حال وضو یا بعد از وضو، مانعی در اعضای وضو دیده شود...
گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (38) فراموشی در وضو

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (38) فراموشی در وضو

اگر بعد از وضو یقین کنیم كه یکی از اعمال وضو را انجام نداده ایم...
۴
آرشیو