گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (5) مسح روی پای مصنوعی

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (5) مسح روی پای مصنوعی

من پایم قطع شده است و از پای مصنوعی استفاده می کنم...
گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (4) مسح روی پای گچ گرفته

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (4) مسح روی پای گچ گرفته

اگر پای كسی دچار شكستگی شده و روی آن را گچ گرفته باشند، در هنگام وضو برای مسح پا چه باید بكند؟
گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (3) وضو با دست و پای قطع شده

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (3) وضو با دست و پای قطع شده

جانبازی كه دستش از بالای آرنج قطع شده، باید اعضای باقی مانده را مانند صورت و دست دیگرش كه سالم است وضو دهد
گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (2) كسی كه نمی تواند وضو بگیرد و تیمّم كند

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (2) كسی كه نمی تواند وضو بگیرد و تیمّم كند

اگر انسان نتواند برای نماز وضو بگیرد و تیمّم هم ممكن نباشد...
گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام غسل(1) حکم غسل جبیره ای

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام غسل(1) حکم غسل جبیره ای

اگر یکی از موارد غسل، از کسی که در بخشی از بدنش جبیره است...
گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام تیمم(5) بطلان تیمّم بدل از غسل و تکلیف نمازهای بعدی

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام تیمم(5) بطلان تیمّم بدل از غسل و تکلیف نمازهای بعدی

کسی که به دلیل عذر، به جای غسل، تیمّم کند و کاری که وضو را باطل می کند برایش پیش بیاید، برای نمازهای بعدی تکلیف او چیست؟
۱۰
آرشیو