طراحي الگوي رهبري معنوي بر اساس ارزش هاي اسلامي

طراحي الگوي رهبري معنوي بر اساس ارزش هاي اسلامي

در اين مقاله با مداقه و غور در طريقت و مشي فکري، عملي و مباشر يکي از سرداران دوران دفاع مقدس، سرلشکر پاسدار شهيد احمد کاظمي تلاش مي شود الگويي نظام مند از رهبري معنوي که بر اساس ارزش هاي معنوي اسلامي نهادينه شده و به معناي خدامحوري و خداباوري در همه امور و حرکت در جهت کسب مقام خلافت اللهي است، عرضه شود.
مؤلفه های پایداری در اشعار فارسی علامه اقبال لاهوری

مؤلفه های پایداری در اشعار فارسی علامه اقبال لاهوری

در پژوهش پیش رو، پس از ارائه تعاریفی کلی پیرامون ادبیات مقاومت و نیز معرفی اجمالی شخصیت و افکار علامه اقبال لاهوری، ضمن برشمردن مؤلفه های پایداری و ارائه تصویری روشن از این شاخصه ها، به استخراج شاهد مثال هایی از اشعار فارسی این شاعر گرانقدر مبادرت ورزیده شده است.
بررسی تطبیقی مفاهیم مقاومت و پایداری در اشعار فدوی طوقان و طاهره صفارزاده

بررسی تطبیقی مفاهیم مقاومت و پایداری در اشعار فدوی طوقان و طاهره صفارزاده

این پژوهش نشان می دهد که اميال نفسانی از درون و اغوای شيطانی، همواره در کمين گمراهی انسان است، تا او را از بندگی خدای یکتا رها سازند و به دنياگرایی و شيطان پرستی وا دارند.
استعاره جهاد و پایداری در گفتمان و ایدئولوژی سیاسی رهبر: رویکرد شناختی

استعاره جهاد و پایداری در گفتمان و ایدئولوژی سیاسی رهبر: رویکرد شناختی

هدف مقاله حاضر، بررسی مفهوم جهاد، پایداری و مفاهیم مرتبط با آن در گفتمان سیاسی رهبر انقلاب اسلامی ایران است.
سوم خرداد؛ روزی به وسعت همه تاریخ ایران

سوم خرداد؛ روزی به وسعت همه تاریخ ایران

فتح خرمشهر نه يك واقعه نظامی، بلکه يك مفهوم انساني است؛ تاریخ ايران مملو از حوادث تلخ و شيرين و فراز و نشيب هاي مختلف است.
نمادهاي اسطوره اي ملي و ديني در شعر دفاع مقدس

نمادهاي اسطوره اي ملي و ديني در شعر دفاع مقدس

مقاله حاضر عهده دار بحث درباره حضور اسطوره های ملی و مذهبی در شعر دفاع مقدس و نوع نگاه شاعران دفاع مقدس به اساطیر است.
۹
آرشیو